ฝ่ายบริการลูกค้าที่เตรียมพร้อมในการมอบคำแนะนำด้านบรรจุภัณฑ์
ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่หลากหลาย เหมาะกับงบประมาณ
และความต้องการใช้งาน

ทีมออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดำเนินการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน Hardware
และ Software ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับการใช้งานและเหมาะกับ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า รวมไปถึงการสร้างแบบจำลองก่อนการผลิต
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกป้องกันอย่างปลอดภัยที่สุด

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติในการป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ บริษัทจึงต้องมีการตรวจสอบและทดสอบความถูกต้อง
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในตัวบรรจุภัณฑ์
เช่น การวัดขนาดของโฟม การวัดขนาดของกระดาษ การทดลองบรรจุสินค้าจริง

สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ Pattara Asset ได้จัดสรรวัสดุไว้อย่างหลากหลาย
ทั้งกระดาษ โฟม พลาสติก เพื่อพร้อมที่จะผลิตบรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า รวมถึงเทคโนโลยี
และกำลังการผลิตที่พร้อมสนับสนุนความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ ทั้งด้านระยะเวลา และปริมาณ

บริการ Packing ที่ดำเนินการโดยทีมงานของ Pattara Asset
ในการบรรจุสินค้าลงใน บรรจุภัณฑ์เพื่อให้พร้อมในการนำส่ง
ไปยังจุดหมาย รวมถึงดำเนินการด้านการจัดส่งจนแล้วเสร็จ