บริษัท ภัทร แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Pattara Asset) ผู้ผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวัสดุกันกระแทก สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (AutomotivePackaging) ที่มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยการออกแบบและการผลิตของ Pattara Asset ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างและข้อดีของวัตถุดิบแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็น กระดาษ Foam และพลาสติก มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณของลูกค้าเพื่อนำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีการผลิตในระบบAutomation รวมถึงเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมทำหน้าที่ในการปกป้องทุกชิ้นส่วนของรถยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งไปถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ และทุกๆ การดำเนินการของ Pattara Asset นั้นล้วนเกิดขึ้นบนพื้นฐานความมุ่งมั่น
ที่ต้องการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์คุณภาพให้แก่ลูกค้า เราจึงนำหลักการ ข้อกำหนดด้านมาตรฐานในระดับสากล
มาปรับใช้จนนำมาซึ่งรางวัล และมาตรฐานต่างๆ มากมาย

2006

ก่อตั้งบริษัท SIT Ayutthaya Design & Manufacturing
.

2017

ก่อตั้งบริษัทในฝั่งตะวันออกของประเทศไทย สำหรับ Packing Service & W/H

2018

ก่อตั้ง SIT2 Material Injection Plastic & EPS-EPP Foam

2019

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Pattara Asset Coporation Co.,Ltd.

บริษัท ภัทร แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งสู่การพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อยกระดับการบริการทั้งในฐานะการเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ที่สามารถให้บริการอย่างครบวงจร และฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพ ระดับสากล เพื่อนำพาองค์กรก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนอย่างเต็มภาคภูมิ

Paper Packaging

Plastic Packaging

Foam Packaging

Automotive Part